AIRBUS A350

좌석 사양

델타 원 비즈니스클래스

좌석 32개
 

침대 너비/길이

22-24 in/76-81 in
55 - 60cm/193 - 205cm

델타 프리미엄 셀렉트

좌석 48개
 

좌석 폭/좌석 간격

18.5 in/38 in
47cm/96cm

메인 캐빈

좌석 226개
 

좌석 폭/좌석 간격

18 in/31-32 in
46cm/79 - 81cm

정원

좌석 306개


어린이 좌석 설치 가이드

항공기 좌석 너비 최소 - 최대

델타 원 비즈니스클래스

허용되지 않음
안전상의 이유로 델타 원 비즈니스클래스 객실에서는 어린이 좌석이 허용되지 않습니다.

델타 프리미엄 셀렉트

18.5인치
47cm

메인 캐빈

16.2~17.4인치
41 - 44cm

편의시설

침대형 수평 좌석
열: 1-9
USB 기기
무선 인터넷
개인용 비디오
110V 전원

항공기 사양

순항 속도

551mph
887km/h

날개 길이

212 ft 5.2 in
64.75분

최대 운항거리                                                                                                            

8,000마일
12,875km

꼬리 높이

55 ft 11.3 in
17.05분

엔진

터보팬 2개
날개에 장착

길이

218 ft 6.4 in
66.61분

내부 사양

출구

8

갤리

3

화장실

8